Zakres usług

Wszechstronność zespołu Kancelarii umożliwia oferowanie klientom szerokiego zakresu usług, m.in.:

 • prawa zamówień publicznych,
 • prawa upadłościowego i naprawczego,
 • procesów prywatyzacji,
 • prawa cywilnego i rodzinnego,
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • prawa budowlanego,
 • prawa nieruchomości,
 • prawa spółek i rynku kapitałowego,
 • prawa karnego gospodarczego i karno–skarbowego.

Kancelaria specjalizuje się w szczególności w:

 • doradztwie w fuzjach i przekształceniach spółek,
 • w pełnej obsłudze prawnej spraw korporacyjnych, obejmującej m.in. zmiany umów spółek i statutów,
 • obsłudze podmiotów gospodarczych, w tym kapitałowych, zajmujących się projektowaniem, wykonawstwem w branży budowlanej. Prowadzi doradztwo uczestnikom procesów budowlanych w zakresie ich praw i obowiązków,
 • opracowywaniu analiz prawnych spółek, przedsiębiorstw i nieruchomości,
 • prawa cywilnego i rodzinnego (min. spadki, podziały majątku, rozwody, alimenty i ubezwłasnowolnienia etc.),
 • prawa cywilnego: opracowywanie umów cywilnoprawnych (np. umowy sprzedaży, umowy o dzieło i zlecenia, umowy o roboty budowlane, umowy tzw. deweloperskie, umowy najmu i dzierżawy),
 • opracowywaniu kontraktów menadżerskich, umów o pracę i zasad wynagradzania członków zarzadów podmiotów gospodarczych,
 • reprezentacja przed sądami powszechnymi i administracyjnymi,
 • prowadzenie negocjacji ugodowych,
 • windykacja należności – w tym na drodze postępowania egzekucyjnego oraz sporządzanie opinii o nieściągalności celem spisania w ciężar działalności przedsiębiorstwa,
 • doradztwie prawnym w zakresie odpowiedzialności prawnej za przestępstwa gospodarcze stypizowane w kodeksie karnym i karno–skarbowym oraz reprezentacja w postępowaniach przed organami wymiaru sprawiedliwości.